Segel ASLogo
English / Norsk

Vår visjon:
Fremst i
realisering av
bærekraftig
profitt

Områder:
- Marin
- Miljø og energi
- Opplevelse
- Vekst

Kontorer:
Øyane 11 - Nordfjordeid
Gate 1 nr 119 - Måløy
Borgundvegen 340, Ålesund


Datterselskap:
Segel India

Login Segel ResOp

Leveranser

De fleste av Segels oppdrag er for private bedrifter og er prosjekter av mer eller mindre konfidensiell art relatert til forretningsutvikling, markedsutvikling eller andre utviklingsprosesser. Denne type oppdrag blir ikke omtalt her. Ønskes referanser ta kontakt med Daglig leder Roger Bergset.
Her vil vi spesielt omtale oppdrag av mer offentlig karakter og interessse, og hvor eventuelle resultater av arbeidet normalt vil være offentlig tilgjengelig.

Foto: Arne Monrad Johnsen

Gjennom VRI 4 har Segel har fått tildelt rolla som kompetansemeklar og vil difor innanfor rammene i prosjektet kunne gje gratis hjelp til målbedriftene gjennom å:

  • diskutere prosjekt-idear og moglegheiter med bedrifter og nettverk i fylket,
  • vere sparringspartner for å spisse og strukturere problemstilling,
  • vere vegvisar i jungelen av verkemiddel og støtteordningar,

(mer…)

photo-1455637775737-79bf0edbca39
Førebygging vil alltid vere beste strategi mot problem som lakselus. Men når behandling er naudsynt er det behov for verktøy som gjev minst negative konsekvensar for både fisk, folk og miljø. Segel AS har bidratt til at ideen til Sven Jørgen Strømmen, dagleg leiar i K. Strømmen Lakseoppdrett, har blitt testa med finansiering frå FHF (Fiskeri- og havbruksnæringa sitt forskingsfond). Fyrste utgåve av prototypen vart bygd i Nordfjord og frakta til Havforskingsinstiuttet sin stasjon i Matre.  Har vart det gjennomført testing med omsyn til avlusingseffekt og fiskevelferd.  Resultata [...]
yay-240967

Forretningsmodell for energirenovering skal prøvast ut i eit prosjekt i Sverige. Målet er å teste ein «One Stop Shop» modell som gjer det enklare for privatpersoner å renovere sine hus på energieffektive måtar. Segel har tidlegare vore del av europeisk prosjekt som har utvikla ein guide for dette, og vil no vere rådgiver for prosjektet i Sverige.

(mer…)

logo-retrokit

Her kan du se presentasjonene fra blant annet Fraunhofer om innovative prefab-løsninger til boligblokker som ble utviklet i EU-prosjektet Retrokit hvor Segel medvirket. Prosjektet har som mål å introdusere multifunksjonelle fasade- og takelementer til rehabiliteringsprosjekter. (mer…)

Kontaktperson i Segel:
Trond Haavik, Segel
tlf. 908 98 370

Cohereno prosjektet har som fokus på å utvikle lokale forretningsmodeller for selskaper som vil samarbeide om å tilby en helhetlig pakke for oppgradering av eneboliger til «nesten nullenergi nivå».

(mer…)

verdiskaping basert på produktive hav

Ja, verdiskapingspotensialet innanfor sjømatnæringane er enormt!  Men korleis kjem vi dit i praksis?  Kva potensiale er det for di sjømatverksemd, og korleis kan den bidra til, og ta del i denne veksten?

På kva måte satser di sjømatverksemd på innovasjon?

(mer…)

segel_logo
Segel AS ble Gasellebedrift i 2015 etter en samlet omsetningsvekst over de siste 4 år på 105 prosent. Segel AS hadde i 2014 en omsetning på Kr 10,8 mill. og et årsresultat på kr 118.000,-. Selskapet har det siste år hatt en netto tilvekst på 3 nye medarbeidere og er nå totalt 10 medarbeidere fordelt på kontorene på Nordfjordeid, Ålesund og Måløy. [caption id="attachment_661" align="alignnone" width="250"] Roger BergsetDaglig leder[/caption] En gasellebedrift må oppfylle følgende kriterier: • Levert godkjente regnskaper • Minst doblet omsetningen over fire år • [...]
Kontaktperson i Segel:
Trond Haavik, Segel
tlf. 908 98 370
Offentleg sektor i Sogn og Fjordane skal dei neste åra gjennomføre tunge investeringar i nye bygg og oppgradering av eksisterande bygg. Skal dette skje på tradisjonelt vis eller skal desse prosjekta vise vegen?" "Om kommunar og andre offentlege byggherrar går saman og i fellesskap utfordrar bedriftene som kan levere dei gode og framtidsretta løysingane, vil ein til saman kunne etterspørre eit volum som gjer at leveransane kan bli kostnadseffektive. Spørsmålet er altså: Vil vi? Kan vi? Dette er blant spørsmåla som blir tatt opp i kronikken frå Jan Atle Stang, [...]
miljobyggkonferanse
På Miljøbygg-konferansen 2015 har vi samla eit breidt utval aktørar med kompetanse innan miljøbygg, smarthus/velferdsteknologi og energieffektivisering. Tema som blir belyst: · Byggenergidirektivet inneber "nesten nullenergibygg" frå 2020 og at offentlege aktørar skal vise vegen på dette allereie frå 2018 – kva betyr dette? · Kor store er dei offentlege investeringane i bygg dei komande åra i Sogn og Fjordane? Resultat av potensialanalyse vert presentert. · Temabaserte arbeidsgrupper: Korleis kan byggebransjen i samarbeid med offentlege kundar realisere [...]
miljobyggkonferanse
Er det offentlege og næringslivet i Sogn og Fjordane klare for det grøne skifte? Bli med til Eid den 12. november og møt eit breitt og kompetent utval aktørar med kompetanse innan miljøbygg, smarthus/ velferdsteknologi og energieffektivisering.  Målgruppe er offentleg tilsette og bedrifter i byggebransjen og andre som ønskjer å lære meir og diskutere korleis Sogn og Fjordane kan ta posisjon i det grøne skifte. Sett av plass til denne viktige konferansen! Sentrale tema som blir belyst: Energidirektivet inneber "nesten nullenergibygg" frå 2020 og at offentlege [...]