Segel ASLogo
English / Norsk

Vår visjon:
Fremst i
realisering av
bærekraftig
profitt

Områder:
- Marin
- Miljø og energi
- Opplevelse
- Vekst

Kontorer:
Øyane 11 - Nordfjordeid
Gate 1 nr 119 - Måløy
Borgundvegen 340, Ålesund


Datterselskap:
Segel India

Login Segel ResOp

Marin

Foto: Arne Monrad Johnsen

Gjennom VRI 4 har Segel har fått tildelt rolla som kompetansemeklar og vil difor innanfor rammene i prosjektet kunne gje gratis hjelp til målbedriftene gjennom å:

  • diskutere prosjekt-idear og moglegheiter med bedrifter og nettverk i fylket,
  • vere sparringspartner for å spisse og strukturere problemstilling,
  • vere vegvisar i jungelen av verkemiddel og støtteordningar,

(mer…)

photo-1455637775737-79bf0edbca39
Førebygging vil alltid vere beste strategi mot problem som lakselus. Men når behandling er naudsynt er det behov for verktøy som gjev minst negative konsekvensar for både fisk, folk og miljø. Segel AS har bidratt til at ideen til Sven Jørgen Strømmen, dagleg leiar i K. Strømmen Lakseoppdrett, har blitt testa med finansiering frå FHF (Fiskeri- og havbruksnæringa sitt forskingsfond). Fyrste utgåve av prototypen vart bygd i Nordfjord og frakta til Havforskingsinstiuttet sin stasjon i Matre.  Har vart det gjennomført testing med omsyn til avlusingseffekt og fiskevelferd.  Resultata [...]
verdiskaping basert på produktive hav

Ja, verdiskapingspotensialet innanfor sjømatnæringane er enormt!  Men korleis kjem vi dit i praksis?  Kva potensiale er det for di sjømatverksemd, og korleis kan den bidra til, og ta del i denne veksten?

På kva måte satser di sjømatverksemd på innovasjon?

(mer…)

foukurs sildegapet
For Segel er blå sektor og sjømatnæringane eit satsingsområde i tråd med visjonen for selskapet «best på realisering av berekraftig profitt».  Denne sektoren har alltid vore viktig for Noreg, og det har vore jamn vekst i verdiskapinga i mange år.  Dei fornybare ressursane frå havet både frå fiskeri- og havbruksnæringa er svært viktig for Noreg sin velferd i framtida.  Dette blir spesielt tydeleg for alle når er vi vert minna på at oljen ikkje vil vere motoren i norsk økonomi for alltid. Segel har samarbeidd med Fiskeri- og havbruksnæringa sitt forskingsfond (FHF) om [...]
paul 2 (2)
Når ein snakkar med aktørar innan sjømatnæringa i Sogn og Fjordane er det imponerande å høyre kor mykje utviklingsarbeid som faktisk føregår! For mange kan det likevel vere nyttig å vite meir om moglegheitene som finnast gjennom virkemiddelapparatene. No får ein eit godt høve til det!  Fiskeri- og havbruksnæringa sitt forskingsfond (FHF)  inviterar til gratis kurs i FoU og virkemiddelbruk spesielt tilrettelagt for sjømatnæringa. Segel er lokal samarbeidspart for FHF i samband med kurset.  Vi ynskjer å lage ein møteplass for ulike aktørar i næringa, [...]
umoden rogn
Ei prosjektgruppe med Møreforsking AS, Segel AS og Pelagia har arbeidd med eit prosjekt for å skaffe ny informasjon om umoden silderogn og undersøke dei økonomiske moglegheitene.  Pelagisk industri har ei målsetting om høgare verdiskaping basert på tilgjengeleg råstoff. Prosjektet ‘Markedsmuligheter for “umoden” rogn fra Nordsjøsild og NVG-sild’ er eit viktig bidrag til dette. Prosjektet har sett på silderogna sine eigenskapar gjennom sesong og kartlagt marknadssmoglegheitene for umoden rogn. Møreforsking og Segel inviterar no til ein Workshop. Trykk her for å sjå [...]

Segel har bistått Snorre Seafood med prosjektledelsen på et markedsprosjekt for rognpølse mot det franske markedet.

Prosjektet er omtalt i Produits de la mer, frankrikes største fagtidskrift for fiskeri.

Les artikkel her

Jon Erik Steenslid har vært prosjektleder for forprosjektet In2 Japan, hvor blant annet Mustad Longline, MMC, Optimar og First Process har sett på markedsmuligheter i Japan.

Se artikkel på NA24

http://www.tu.no/industri/2012/04/08/norske-fiskere-vil-selge-teknologi-til-japan

 

Linefiskeri er et selektivt, miljøvennlig fiskeri som bidrar til bærekraftig forvaltning av ressursene. Denne typen fiskeri har lange tradisjonar i ytre Nordfjord, og i dag finn vi landets sterkaste autolinemiljø i regionen. Strukturering og effektivisering har redusert antallet fartøy, slik at det no er 15 havgående linefartøy igjen i fylket, men har samtidig bidratt til å samle kompetanse og  befeste ytre Nordfjord sin posisjon i næringa. Likevel sliter lineflåten med dårlig lønnsomhet, lave priser på produktene,  liten satsning på FoU og stigende alder på fartøy. Måløy [...]