Segel ASLogo
English / Norsk

Vår visjon:
Fremst i
realisering av
bærekraftig
profitt

Områder:
- Marin
- Miljø og energi
- Opplevelse
- Vekst

Kontorer:
Øyane 11 - Nordfjordeid
Gate 1 nr 119 - Måløy
Borgundvegen 340, Ålesund


Datterselskap:
Segel India

Login Segel ResOp

Når innovasjon krev forsking

Gjennom VRI 4 har Segel har fått tildelt rolla som kompetansemeklar og vil difor innanfor rammene i prosjektet kunne gje gratis hjelp til målbedriftene gjennom å:

  • diskutere prosjekt-idear og moglegheiter med bedrifter og nettverk i fylket,
  • vere sparringspartner for å spisse og strukturere problemstilling,
  • vere vegvisar i jungelen av verkemiddel og støtteordningar,

VRI4 er Sogn og Fjordane fylkeskommunen sitt 3-årige prosjekt for rekruttering og mobilisering til FoU.  Prosjektet er finansiert gjennom Forskningsrådet sitt program FORREGION.  Programmet skal auke verdiskapinga, konkurransekrafta og omstillings-evna basert på kvar region sine unike moglegheiter og utfordringar.

Sjå pressemelding frå Sogn og fjordane fylkeskommune for meir informasjon her