Segel ASLogo
English / Norsk

Vår visjon:
Fremst i
realisering av
bærekraftig
profitt

Områder:
- Marin
- Miljø og energi
- Opplevelse
- Vekst

Kontorer:
Øyane 11 - Nordfjordeid
Gate 1 nr 119 - Måløy
Borgundvegen 340, Ålesund


Datterselskap:
Segel India

Login Segel ResOp

Miljø og energi

Foto: Arne Monrad Johnsen

Gjennom VRI 4 har Segel har fått tildelt rolla som kompetansemeklar og vil difor innanfor rammene i prosjektet kunne gje gratis hjelp til målbedriftene gjennom å:

  • diskutere prosjekt-idear og moglegheiter med bedrifter og nettverk i fylket,
  • vere sparringspartner for å spisse og strukturere problemstilling,
  • vere vegvisar i jungelen av verkemiddel og støtteordningar,

(mer…)

yay-240967

Forretningsmodell for energirenovering skal prøvast ut i eit prosjekt i Sverige. Målet er å teste ein «One Stop Shop» modell som gjer det enklare for privatpersoner å renovere sine hus på energieffektive måtar. Segel har tidlegare vore del av europeisk prosjekt som har utvikla ein guide for dette, og vil no vere rådgiver for prosjektet i Sverige.

(mer…)

logo-retrokit

Her kan du se presentasjonene fra blant annet Fraunhofer om innovative prefab-løsninger til boligblokker som ble utviklet i EU-prosjektet Retrokit hvor Segel medvirket. Prosjektet har som mål å introdusere multifunksjonelle fasade- og takelementer til rehabiliteringsprosjekter. (mer…)

Kontaktperson i Segel:
Trond Haavik, Segel
tlf. 908 98 370

Cohereno prosjektet har som fokus på å utvikle lokale forretningsmodeller for selskaper som vil samarbeide om å tilby en helhetlig pakke for oppgradering av eneboliger til «nesten nullenergi nivå».

(mer…)

Kontaktperson i Segel:
Trond Haavik, Segel
tlf. 908 98 370
Offentleg sektor i Sogn og Fjordane skal dei neste åra gjennomføre tunge investeringar i nye bygg og oppgradering av eksisterande bygg. Skal dette skje på tradisjonelt vis eller skal desse prosjekta vise vegen?" "Om kommunar og andre offentlege byggherrar går saman og i fellesskap utfordrar bedriftene som kan levere dei gode og framtidsretta løysingane, vil ein til saman kunne etterspørre eit volum som gjer at leveransane kan bli kostnadseffektive. Spørsmålet er altså: Vil vi? Kan vi? Dette er blant spørsmåla som blir tatt opp i kronikken frå Jan Atle Stang, [...]
miljobyggkonferanse
På Miljøbygg-konferansen 2015 har vi samla eit breidt utval aktørar med kompetanse innan miljøbygg, smarthus/velferdsteknologi og energieffektivisering. Tema som blir belyst: · Byggenergidirektivet inneber "nesten nullenergibygg" frå 2020 og at offentlege aktørar skal vise vegen på dette allereie frå 2018 – kva betyr dette? · Kor store er dei offentlege investeringane i bygg dei komande åra i Sogn og Fjordane? Resultat av potensialanalyse vert presentert. · Temabaserte arbeidsgrupper: Korleis kan byggebransjen i samarbeid med offentlege kundar realisere [...]
miljobyggkonferanse
Er det offentlege og næringslivet i Sogn og Fjordane klare for det grøne skifte? Bli med til Eid den 12. november og møt eit breitt og kompetent utval aktørar med kompetanse innan miljøbygg, smarthus/ velferdsteknologi og energieffektivisering.  Målgruppe er offentleg tilsette og bedrifter i byggebransjen og andre som ønskjer å lære meir og diskutere korleis Sogn og Fjordane kan ta posisjon i det grøne skifte. Sett av plass til denne viktige konferansen! Sentrale tema som blir belyst: Energidirektivet inneber "nesten nullenergibygg" frå 2020 og at offentlege [...]
IEA
Segel-rapport om oppgraderingsmarkedet for yrkesbygg presenteres når Enova inviterer til seminar i Trondheim om oppgradering av yrkesbygg den 10 juni. Resultater fra det internasjonale forskningsprosjektet "IEA SHC Task 47 – Solar Renovation of Non-Residential Buildings" og det norske prosjektet "Upgrade Solutions" blir da presentert.  I det internasjonale prosjektet har Segel hatt ansvaret for delprosjektet "Market and Policy issues and Marketing Strategies".    På seminaret presenterer Trond Haavik i Segel utdrag av funnene fra arbeidet som er samlet i rapporten "MARKET CHANGE: [...]
Gruppen sammen med administrerende direktør av varmepumpeprodusenten Ochsner.
Vi har hatt en meget inspirerende reise med gruppa av syv Vestlandsbedrifter til Wien, forteller prosjektleder Trond Haavik.  Innlosjeringen var på verdens første byhotel med null energi utslipp som dermed ga oss egne erfaringer som brukere. Ellers var det befaring av verdens første kontor-høyhus i Passivhus standard (Raiffeisen), og Østerrike’s vinnerbidrag av «World Solar Decathlon» i Los Angeles i 2013 med konsepthuset «LISI». Videre møtte vi flere bedrifter som driver med innovasjon i byggebransjen og som delte villig av sine erfaringer. Fornøyde deltakere pekte i [...]
Kontaktperson i Segel:
Trond Haavik, Segel
tlf. 908 98 370
Sammen med byggtekniske fagmiljø i Tyskland, Østerrike, Belgia og Nederland er Segel ein nøkkelaktør i å bidra til realisering av nye forretningsmodellar retta mot heilhetlig oppgradering av eneboliger. Prosjektet er og omtalt på nettsida til Lavenergiprogrammet; Oppgradering krever tverrfaglig samarbeid I Norge har Segel i samarbeid med Sintef Byggforsk jobba sammen med 5 ulike grupperinger der to er lokalisert i Trondheim, en i Lofoten, en i Drammen og en i Hønefoss. Se omtale i Ringerikes Blad; Enklere for deg! For mer info om prosjektet se også [...]