Segel ASLogo
English / Norsk

Vår visjon:
Fremst i
realisering av
bærekraftig
profitt

Områder:
- Marin
- Miljø og energi
- Opplevelse
- Vekst

Kontorer:
Øyane 11 - Nordfjordeid
Gate 1 nr 119 - Måløy
Borgundvegen 340, Ålesund


Datterselskap:
Segel India

Login Segel ResOp

Opplevelse

Foto: Arne Monrad Johnsen

Gjennom VRI 4 har Segel har fått tildelt rolla som kompetansemeklar og vil difor innanfor rammene i prosjektet kunne gje gratis hjelp til målbedriftene gjennom å:

  • diskutere prosjekt-idear og moglegheiter med bedrifter og nettverk i fylket,
  • vere sparringspartner for å spisse og strukturere problemstilling,
  • vere vegvisar i jungelen av verkemiddel og støtteordningar,

(mer…)

Etter innspel frå kommunane i Sogn tok Sogn regionråd opp ballen og sette i gang eit prosjekt med formål å sjå på ei ny reiselivsorganisering i Sogn. Synnøve Aabrekk i Segel har leia dette arbeidet, og i mars vart rapporten lagt fram og presentert for regionrådet. Det har vore ein grundig prosess; - alle dei tilsette i eksisterande reiselivsselskap er intervjua, vi har utarbeida skjema for kartlegging av både ressursar og økonomi, og vi har gjennomført workshop med over 40 representantar frå reiselivsnæringa i heile Sogneregionen.  Saman har vi kome fram til sterke/svake [...]
Senior bedriftsrådgjevar Synnøve Aabrekk er frå 1.10.2010 til 31.12.2011 innleigd som dagleg leiar i Reisemål Stryn & Nordfjord i ca. 20 % stilling i permisjonstida til Jens Christian Skrede. Segel sitt tenestetilbod ”Management for hire” fungerer godt i tilfeller der ein er på jakt etter erfaring og spisskompetanse i eit kortare tidsrom. Reisemål Stryn & Nordfjord er  destinasjonsselskapet for for kommunane Stryn, Hornindal, Gloppen, Eid, Vågsøy og Selje. Selskapet sitt formål er å marknadsføre regionen som reisemål og å fremje sal av produkt og tenester [...]
vakn
VAKN – Vårt akademi for kultur og næring går nå over i hovudprosjektfasen frå ein vellukka forprosjektfase.  Målsettinga med forprosjektet var å definere innhaldet i VAKN, - kva forretningsområde og temaområde VAKN skal ha, korleis akademiet skal organiserast samt få på plass finansiering av VAKN piloten/hovedprosjektet. I desember 2010 vart det klart at Sogn og Fjordane Fylkeskommune, i tillegg til Eid kommune og Kommunal og Regionaldepartementet  vart med å finansiere piloten som no blir organisert som eit sjølvstendig AS.  Det er med stor glede at prosjektleiar for [...]